Merhaba Bence Anket'e hoşgeldiniz!

Üyelik Sözleşmesi

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve ekden (EK-1 Gizlilik Politikası) oluşan işbu Üyelik Sözleşmesi (Hepsi birlikte 'Sözleşme' olarak anılacaktır), Bence Piyasa Araştırma ve Stratejik Danışmanlık Ltd. Şti. (Bundan böyle kısaca 'Bence' olarak anılacaktır) ile benceanket.com sitesine işbu Sözleşme' de belirtilen koşullar dahilinde kayıt olan Üye arasında, Üye'nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek üyenin onay verme tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2. TANIMLAR

İletişim Kanalları: Üye' nin Site' ye üye olduktan sonra Mesajları izlediği cep telefonu, sabit telefon, e-posta ve posta adresi gibi ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü iletişim mecralarını

İzinli Pazarlama Hizmeti: Müşteri ile yapılan anlaşma sonucunda Mesajların Üye' ye İletişim Kanalları’ndan iletilmesi ve Üye'nin elde ettiği gelirin hesaplanarak, Üye'nin Üye hesabına iletilmesine yönelik olarak işbu Sözleşme'de belirtilen koşullar dahilinde Bence tarafından sağlanan hizmeti;

Mesaj(lar): Müşteriler'in, Üyeler'e pazarlama, araştırma, kampanya vesair amaçlarla gönderecekleri, Üyeler'in Site'ye üye olurken Müşteriler tarafından kendilerine gönderilmesine izin verdikleri tüm mesajları;

Müşteri(ler): Sundukları ürün ya da hizmetlerle ilgili olarak Üyeler'e pazarlama, araştırma, kampanya, benzer vesair amaçlarla Mesaj gönderilmesi veya gösterilmesi suretiyle İzinli Pazarlama Yönetimi Hizmeti'nden ve izinli veri tabanından faydalanmak üzere Bence ile anlaşma yapan gerçek ve tüzel kişileri;

Ödeme Sistemi: Üyeler'in işbu Sözleşme içerisinde tanımlı işlemleri gerçekleştirmeleri sonucunda; Üye hesabında biriken ödülleri talep edilen miktarda ödenmesini ve/veya bahsi geçen bakiyelerin kullandırılarak Bence ile anlaşmalı kurumlarda sunulan hizmetlerden yararlanmasının sağlandığı ve Site'nin ”Nasıl Kazanırım?” bölümlerinde detaylı olarak açıklanan sistemi;

Site: www.benceanket.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi ve bu site ile bağlantılı olarak oluşturulan katma değerli hizmetlerin sunulduğu mecraları;

Sisteme Erişim Araçları: Üye'nin, Üye Hesabı Yönetim Sayfası ve Bence Hizmetleri'ne erişimini sağlayan kullanıcı adı, parola ve/veya şifre v.b. gibi yalnızca Üye tarafından bilinen bilgileri;

Üye(ler): Siteye Bence tarafından belirlenen yöntemlerle kayıt olan ve Bence tarafından üyeliği onaylanan, Site'de sunulan Hizmetler'den işbu Sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kişi(ler)i;

Üye Hesabı Yönetim Sayfası: Üye'nin yalnızca Sisteme Erişim Araçlarını kullanarak ulaştığı üyeliğine ilişkin iş ve işlemlerde bulunduğu kendisine özel web sayfasını ifade etmektedir.

3. Sözleşme'nin Konusu ve Kapsamı

İşbu Sözleşme'nin konusu, Üye'ye yönelik olarak Bence tarafından Site'de mevcut olan ve/veya ileride sunulacak tüm Hizmetler'in, bu Hizmetler'den yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu Sözleşme'nin kapsamı işbu Sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler'e ilişkin Bence tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Üye, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler'e ilişkin Bence tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

a) Site'nin ilgili bölümünden üye olmak isteyen kişinin Siteye üye olmak için gerekli bilgilerini verilmesi, bilgilerin doğruluğunun onaylanması, bilgilerin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Bence tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu Sözleşmede tanımlanan üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

b) Siteye üye olabilmek için Bence tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Yukarıda belirtildiği gibi Bence tarafından işbu Sözleşme'nin 5.1 maddesi uyarınca geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

c) Siteye üye olmak isteyen kişi, 6563 saylı Elektronik Ticaretin Korunması Hakkında Kanunun sadece ilgili maddeleriyle sınırlı olmak üzere ve ilgili diğer tüm mevzuata uygun olarak, işbu sözleşmenin konusu tüm haberleşmelerin yapılacağına dair bilgilendirilerek ve reddetme imkânı sağlanarak Bence ile paylaştığını, kendisi ile önceden izin alınmaksızın aynı veya benzer mal ya da hizmetlerle ilgili pazarlama, tanıtım, değişiklik ve bakım hizmetleri, ticari iletişim ve haberleşme yapılabileceğini, üyelik bilgilerinde kendisine sorulan soruların ayrıntılarının her türlü veri tabanında saklanmasını kabul ettiğini, kişisel verilerinin 3.kişiler ile paylaşılmasını kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. İşbu kabul taahhüt beyanı Üyeliğe onay verildikten devam edecek olup ve üyelik herhangi bir suretle sona ermedikçe devam edecektir.
Sözleşmedeki her hangi bir hakkın Bence tarafından hiç veya belirli bir süre kullanılmaması Bence tarafından bu haktan vazgeçildiği anlamına gelmeyecektir.

5. Hak ve Yükümlülükler

5.1. Üye'nin Hak ve Yükümlülükleri

a) Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'deki Hizmetler'den faydalanırken ve Site'deki Hizmetler'le ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata, dürüstlük ve iyi niyet kuralları ile bu sözleşme amacına uygun hareket edeceğini, işbu sözleşmede düzenlenen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

b) Üye, Bence'nin yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde, Bence'nin Üyeler'e ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

c) Üye, Bence'nin işbu Sözleşme konusu Hizmetler'i ifasına yönelik olarak ve/veya bu amaçlarla benzer hizmetlerin ifası için anlaşma akdettiği iş ortakları ile vesair nam altındaki 3. kişilere, Bence'nin Üyeler'e ait üyenin izin verdiği bilgileri açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

d) Üye'nin, Bence'nin tarafından sunulan Hizmetler'den yararlanabilmek amacıyla kullandığı Sisteme Erişim Araçları'nın (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Üye'nin kendi sorumluluğundadır. Üye'nin, Sisteme Giriş Araçları'nın güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Üye'nin ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Bence'nin doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

f) Üye, Site dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. Bence, Üye tarafından Bence'ye iletilen veya Site üzerinden kendisi tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

e) Üye, "Para" sayfasında yapılan tüm işlemlerin münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından gerçekleştirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, Bence'ye verdiği İletişim Kanalları'nın yalnızca kendisine ait ve yalnızca kendi kontrolü altındaki İletişim Kanalları olduğunu ve bu İletişim Kanalları'nı aktif olarak kullandığını, başkasına devretmediğini, taahhüt eder.  Üye'nin kendisi için oluşturulmuş Üye Hesabı Yönetim Sayfasını başkasına devretmesi veya kullanıma açması halinde Üye; Bence'nin tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu Sözleşmeyi feshetme ve Üye'nin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan eder. Üye, Bence'nin yazılı onayı olmadan işbu Sözleşmeyi veya bu Sözleşme'nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

f) Bence'nin sunduğu Hizmetler'den yararlananlar, Üye ve Siteyi kullananlar, Site dahilinde veya üzerinden yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. Üye'nin, Site dahilinde veya üzerinden yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Üye, Bence ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, bu eylemleri ile Bence ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üye'nin işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği Bence ve Bence Hizmetleri ile bağlantılı faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Bence doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

g) Site'de ve Site üzerinden bağlantı ( link ) verilen internet sitelerinde, Üye de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından yayınlanan içeriklerden dolayı Bence'nin, Bence çalışanlarının ve yöneticilerinin ve tüzel kişiliğinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Bence, Üye de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

h) Üye ve Bence birbirinden bağımsız taraflardır. İşbu Sözleşme'nin Üye ve Bence tarafından onaylanması ve uygulanması sonucunda, aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren, mal ve hizmet sağlayıcı-tüketici, vekalet ilişkisi doğmaz.

i) Bence'nin yazılı olarak önceden verilmiş izni olmadan, Üye'nin, Site üzerinden yapacakları herhangi bir işlemde başka bir web sitesine, bir web sitesinin içeriğine veya ağ üzerindeki herhangi bir veriye link vermesi yasaktır. Böyle bir durumda işbu tüm hukuki ve cezai sorumluluk üyeye ait olup, Bence'nin tüm zarar ve ziyanını karşılamayı kabul ve taahhüt eder.

j) Üye Bence sitesi aracılığı ile göndereceği’ ya da Bence davet sistemi kullanarak göndereceği elektronik postalar ile üçüncü kişilerce istenmeyen elektronik posta iletişimi olarak nitelendirilebilecek yoğunlukta bir iletişimde bulunmayacağını, işbu Sözleşme kapsamında üçüncü kişilere göndereceği referans mesajlarının hukuka ve ahlaka aykırı unsurlar içermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder
Üye, işbu madde hükmüne aykırı olarak yapacağı tüm elektronik posta iletişiminin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, her ne sebeple olursa olsun bu iletişimlerden kaynaklı olarak Bence'ye bir dava ve talep yöneltilmesi halinde; bu dava ve talep'in Bence tarafından kendisine ihbar edilebileceğini, Bence'nin savunma yapması için gerekli olan her türlü bilgi ve içeriği kendisine savunma için gerekli yasal sürelerin geçirilmemesini teminen derhal sağlayacağını, bahsi geçen dava ve talep sonucunda Bence'nin herhangi bir zarara uğraması durumunda bahsi geçen zararın Bence tarafından, tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla, kendisine rücu ettirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  Üye iletişime geçtiği tüm 3. kişilerin isim, telefon vesair tüm iletişim bilgilerinin kendisi tarafından mevzuata ve dürüstlük kurallarına uygun olarak tedarik edildiğini, bu bilgilerin kişisel verilerin paylaşımı ile ilgili Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve kişisel verilerin korunması hakkında yapılmış ya da yapılacak her türlü yasal düzenleme ve ilgili tüm sair mevzuat kapsamında ilgili kişilerden tüm izinlerin alındığını beyan kabul ve taahhüt eder.

Üye, iletişime geçilecek kişilerin iletişim izinlerinin düzenli olarak güncellendiğini, bu güncellemeleri şirket ve Bence'ye bildirildiğini, ilgili tüm bu izinlerin alınmamış olması veya alınmasına rağmen veya Kanun kapsamında anılan hizmetlerin verilmesi nedeniyle veya bağlantılı olarak anılan kişilerden veya resmi mercilerden gelebilecek her türlü talep, şikayet, iddia ve sorun vb ile ilgili tüm sorumluluğun münhasıran kendisine ait olduğunu, bu bağlamda Şirket ve Bence'nin maddi, manevi, hukuki ve cezai anlamda anılan 3. Kişilere, resmi mercilere ve üyeye karşı herhangi bir sorumluluğu olmayacağını, Bence'nin tüm bunlardan umumi surette b’eri kıldığını, bu nedenlerle veya bunlarla bağlantılı olarak şirket ve Bence anılan 3. Kişilere veya resmi mercilere tazminat, para cezası, harç vesair nam altında herhangi bir ödeme yapmak durumunda olması halinde Bence'nin ödediği tüm tutarları Bence'ye aynen tazmin edeceğini ve ayrıca Bence'nin bu nedenle uğradığı/uğrayacağı tüm zararlarını Bence'nin ilk talebi ile birlikte Bence'ye derhal nakden ve defaten tazmin edeceğini gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.
Üye'nin işbu maddeye aykırı hareket etmesi sebebiyle Bence işbu Sözleşmeyi herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak feshetme, üyeliği askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Üye işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda üyelik sıfatına binaen kazanmış olduğu ve/veya kazanacağı tüm haklardan Bence lehine sarfinazar ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
k) Üye'nin Bence'ye ilişkin referans mesajlarını ve Mesajları, istenmeyen elektronik posta gönderen elektronik posta listeleri tarafından gönderilmiş gibi gösterilmesine ilişkin fiillerde bulunması veya böyle bir duruma sebebiyet vermesi halinde Bence Üye'nin üyeliğini hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan sona erdirme hakkını saklı tutmaktadır. Üye üyelik hak ve yetkilerini başkalarına devretmemeyi, üyeliğe ilişkin olarak herhangi bir manipülasyonda ve yanıltıcı fiilde bulunmamayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

l) Üye dilediği zaman http://bence.anket.deniz@gmail.com adresinden ücretsiz bir şekilde sebeple üyelikten ayrılabilir.

5.2. Bence'nin Hak ve Yükümlülükleri

a) Bence, Site'de sunulan Hizmetler'i, koşulları, uygulamaları ve tüm içerikleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebilme; Üye'nin sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri Üye de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Bence, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Sözleşmede yapılan değişiklikler Bence sitesinde ve Üye’lerin e-posta adreslerine yapılan gönderimler ile bildirilecektir. Güncel sözleşmenin takibinden Üye sorumludur. Herhangi bir anlaşmazsızlıkta 8.2 maddesindeki Sözleşme Değişiklikleri hükümleri geçerlidir. Üye, Bence'nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadır. Bence tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde Bence tarafından doğrudan yapılabilir. Bence tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, Üye tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üye'ye aittir.

b) Referans kolaylığı veya çeşitli sebepler nedeniyle Site içerisinde yalnızca Bence tarafından Bence kontrolünde olmayan bir takım web sitelerine veya içeriklere linkler verilebilir. Bu linkler bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini destekleyici mahiyette olmadığı gibi, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Bence'nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

c) Bence, Site'de yer alan Üye bilgilerini veya Üye'nin açıkladığı diğer bilgileri, Hizmetler dışında da Üye güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler ve iç denetimler için dilediği biçimde kullanabilir, bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Üye bu tür kullanımlara izin verdiğini kabul ve taahhüt eder.

d) Bence, Site'nin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan Mesaj, anket ve içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir ve/veya bu Mesaj, anket veya içeriği giren Üye'nin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir. Üye Site'nin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırılık sebebiyle Mesaj, anket ve içeriklerinin erişimden kaldırılması ve üyeliğine herhangi bir ihbar yapılmaksızın son verilmesi durumunda hiçbir itirazda, tazminat ve benzer talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

e) Bence, Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde Üyeler'in işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman Hizmetler'de değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Bence tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili Üye'nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar Bence tarafından ilgili Hizmet'in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından Üyeler'e duyurulur.

f) Bence istediği zaman, Site'de belirtmek suretiyle Hizmetler'i ücretli olarak veya sair yollarla sağlayabilir veya bunlara ilişkin olarak dilediği değişiklikleri tek taraflı yapabilir. Site'de bildirimin yapılmasından itibaren söz konusu Hizmetler bildirilen şart ve koşullarda sağlanacak ve söz konusu Hizmetler'den değişiklikten önce faydalanan Üye'ye de değişiklikler yeni şart ve koşullar ile uygulanacaktır.

6. Hizmetler

Bence Site'de, Üyeler'e işbu Sözleşme ile kapsamı ve içeriği belirlenen Hizmetler'i sağlayacaktır.Bence tarafından verilen Hizmetler'in temelinde Müşteriler ile izinli pazarlama ve anket çalışması anlaşmalarının yapılması, Üyeler'e Mesajlar'ın ve anketlerin İletişim Kanalları’ndan iletilmesi ve bunun için gerekli alt yapının hazırlanması, izinli pazarlama ve anket gelirlerinin hesaplanması ve işbu Sözleşme ile belirlendiği şekil ve koşullarla Üyeler'e iletilmesi bulunmaktadır.

6.1. İzinli Pazarlama Hizmeti

a) Üye işbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak izin verdiği kişisel verileri ve iletişim bilgileri vasıtasıyla kendisine yöneltilecek Mesajlar'a yönelik herhangi bir itirazda bulunamaz.

b) Üye iletişim bilgileri Bence tarafından herhangi bir sınırlama olmadan kullanılabilir. Bence İzinli Pazarlama Hizmetini verebilmek için Müşterilerle reklam veren olarak anlaşabilir. Üye aksini beyan etmediği sürece; Bence, İzinli Pazarlama Hizmeti'nin yürütülmesi için Üye'nin kendisine açıkladığı tüm İletişim Kanallarını izinli pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir.

c) Üye, Bence tarafından sunulan İzinli Pazarlama Hizmeti sonucunda işbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak hak kazandığı ödemelerin yapılabilmesi için ilgili ödeme kanalındaki hesap numarasını içeren şahsi  hesabını Bence'ye bildirmek zorundadır. Üye'nin bildirdiği şahsi hesabı dışında veya Üye'nin kendisine ait şahsi bir hesabı bildirmemesi halinde Bence tarafından Üye'ye herhangi bir ödeme yapılamaz. Üye'nin; şahsi hesabı olmayan bir hesabı bildirmesi ya da şahsi hesabını yanlış veya eksik bildirmesi durumunda bütün sorumluluk Üye'ye aittir. Üye, Bence'nin Üye'nin yanlış ve/veya eksik olarak bildirdiği mevduat hesabına ve/veya Üye'nin bildirdiği ancak şahsına ait olmayan mevduat hesabına ödeme yapmaması veya bu hesaplara zuhulen ödeme yapılması sebebiyle Bence'den her ne nam ve surette olursa olsun herhangi bir talepte bulunmayacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder. Bence, işbu surette Üye'nin yanlış veya eksik olarak bildirdiği hesaba yapılan ödeme sonucunda, Üye'ye karşı ödeme borcundan gayri kabili rücu olarak kurtulmuş olacaktır. Yapılan ödeme nedeniyle doğacak ayni, nakdi her türlü vergi, rüsum, harç vesair yükümlükler Üye'ye ait olup bunların ilgili kurumlara yatırıldığı Üye tarafından belgelendirilecektir.
Üye işbu ödemelerin hiç veya zamanında yapılmaması nedeniyle Bence’nin uğrayacağı tüm zararları nakden ve defaten Bence'nin ilk talebi üzerine ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

e) Üye, işbu Sözleşme'ye uygun olarak kendisine yöneltilecek Mesaj içeriğinin Bence tarafından kullanılmasının izlenmesini engelleyecek herhangi bir fiilde bulunmamayı, buna uygun kurulacak denetim sistemine uygun davranmayı, işbu madde hükmüne aykırı hareket etmesi durumunda Bence tarafından kendisine herhangi bir ödeme yapılmayacağını ve bu konuda herhangi bir hak iddia etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


7. Gizlilik Politikası

Bence, Site'de Üyeler'le ilgili bilgileri işbu Sözleşme'nin kapsamı dışında işbu Sözleşme'nin EK-1 bölümünde yer alan ve Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçası olan 'Gizlilik Politikası' kapsamında kullanabilir. Bence Üyeler'e ait gizli bilgileri, işbu Sözleşme'nin kapsamı dışında ancak 'Gizlilik Politikası'nda belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

8. Diğer Hükümler

8.1. Fikri Mülkiyet Hakları

a) Site'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları (kısaca 'Bence'nin Telif Haklarına Tabi Çalışmaları') Bence'ye ait ve/veya Bence tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, Hizmetler'i, Bence bilgilerini ve Bence'nin Telif Haklarına Tabi Çalışmaları'nı yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Hizmetler'e erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Bence'den talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler Bence'nin Telif Haklarına Tabi Çalışmaları'nı çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

b) Bence'nin; Bence Hizmetleri, Bence bilgileri, Bence'nin Telif Haklarına Tabi Çalışmaları'na, Bence ticari markalarına, Bence ticari görünümüne ve Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

8.2. Sözleşme Değişiklikleri

Bence, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Sözleşme'yi, veya herhangi bir hükmünü Hizmet koşullarını, uygulamaları ve bunlara ilişkin tüm içerikleri uygun göreceği herhangi bir zamanda Site'de ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Sözleşme'nin değişen hükümleri, Site’de ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Üye, söz konusu değişikliği kabul etmemesi halinde, işbu değişikliğin Site'de ilan edildiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde keyfiyeti Bence'ye yazılı olarak bildirip, Sözleşme'yi tek taraflı ve tazminatsız olarak, değişiklik tarihine kadar kazanılmış hakları saklı kalmak kaydıyla, feshedebilir. İşbu Sözleşme, Üye'nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemeyeceği gibi, haklı nedenler dışında gerekçe gösterilmeksizin Üye tarafından tek taraflı olarak feshedilemez.

8.3. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Bence işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Bence için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Bence'nin herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, Bence'nin gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Site'ye ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Bence'nin makul kontrolü haricinde gelişen ve Bence'nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

8.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki Kuralları

İşbu Sözleşme'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere, Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme'den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8.5. Bence Kayıtlarının Geçerliliği

Üye, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda Bence'nin kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, Bence'nin yemin teklifinden ber'i kıldığını ve bu maddenin. HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.6. Yürürlük

İşbu Sözleşme Üye'nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup, ekleri ile birlikte uygulanacaktır. Ekler ile işbu Sözleşme hükümleri arasında çelişki olması halinde işbu Sözleşme hükümleri geçerli olacaktır.

EK 1: Bence Gizlilik Politikası

Bence için tahsis edilmiş www.benceanket.com alan adlı web sitesinin (kısaca "Site" olarak anılacaktır) tüm hakları Bence Piyasa Araştırma ve Stratejik Danışmanlık Ltd. Şti. (kısaca "Bence" olarak anılacaktır) aittir. Bence, Site üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, üyeleri ile yaptığı "Bence Üyelik Sözleşmesi" ile üyeden alınan izinler belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Site'de çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Bence, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Bence, Site dahilinde başka sitelere link verebilir. Bence, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermekte olup, kısaca "Gizli Bilgiler" olarak anılacaktır. Bence, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini Bence'nin işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda Bence, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

  • Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. gibi hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının;

  • Bence'nin kullanıcılarla akdettiği "Bence Üyelik Sözleşmesi"nin ve diğer sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmasının;

  • Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesinin ve

  • Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerdir.

Bence, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Bence'nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın Site'ye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda Bence'nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

 

2) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Söz konusu bu metin, Bence Piyasa Araştırma ve Stratejik Danışmanlık Ltd. Şti’ye (“BENCE”) aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. BENCE, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan ve ilgili sair mevzuat kapsamında, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında gerçek kişinin bilgilendirilmesi, aydınlatılması ve kişisel verilerin işlenmesi konusunda muvafakat verilmesi amacıyla tanzim edilmiştir. BENCEM işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

A) VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

KVKK’nın uygulanması bakımından Bence Piyasa Araştırma ve Stratejik Danışmanlık Ltd. Şti ‘veri sorumlusu’ olabilir. Bu çerçevede ‘veri sorumlusunun kimliği’, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde limited şirket olarak kurulmuş ve aralıksız bir şekilde varlığını sürdüren, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde 228340-5 sicil numarası ile kayıtlı, 0163084790300001 Mersis Numaralı, şirket merkezi Kartal /İstanbul Türkiye adresinde bulunan’ Bence Piyasa Araştırma ve Stratejik Danışmanlık Ltd. Şti’dir.

B) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Kişisel verileriniz ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Bence Piyasa Araştırma ve Stratejik Danışmanlık Ltd. Şti tarafından farklı kanallarla ve hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır.

Kişisel Verileriniz KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartların dayanarak, KVKK’nın 4’üncü maddesindeki kişisel veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir. Bence Piyasa Araştırma ve Stratejik Danışmanlık Ltd. Şti’nin yürütmüş olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta aranan yükümlülüklere de uygun olarak hareket edilmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları; KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerimizin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek müşterilerimize önerilmesi için gerekli çalışmaların yapılması; Şirketimiz tarafından yürütülen birebir ve/veya entegre pazarlama faaliyetleri, satış ve satış sonrası operasyonlar, web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek, iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmektir.

Kişisel veriler ilgili mevzuatlar kapsamında BENCE’nin, sözleşmeye dayansın dayanmasın her türlü faaliyeti kapsamında işlenecektir. Kişisel veriler, e-ticaret faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla gerçek ve tüzel kişilerle, hissedarlarımızla, doğrudan / dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimizle; aracılık / acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğü şirketlerle ve resmi/idari makamlar ile BENCE’nin hizmet aldığı ya da hizmet almayı planladığı kişilerle paylaşılabilecektir.

Kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile iş bu bilgilendirme ve muvafakat formu ve kanuna ve/veya sözleşmeye istinaden işlenmektedir.

Verisi işlenen kişi BENCE’ye başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7.maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Bu sebeple,

Sitemize üye olduğunda sizden zorunlu olarak;

Ad, Soyad, cinsiyet, mail adresi, Doğum tarihi, Telefon numarası, adres bilgilerini istiyoruz. Bunların haricinde daha iyi hizmet verebilmek için sunucularımız otomatik olarak; ip adresi, kullandığın tarayıcı ve dilleri kaydeder. Bunların bir kısmı üyelik için zorunlu olan, bir kısmı ise siz üyelerimizi daha iyi tanıyarak ileride size en uygun hizmeti verebilmemizi sağlayacak bilgilerdir.

C) VERİLERİN KORUNMASI

Ziyaretçiler/Üyeler tarafından verilen/taraflarından edinilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler bilgi ve işlemin mahiyetine göre Şirketimiz veya ilgili kuruluşça sistemlerde ve internet altyapısında, teknolojik imkânlar ve maliyet unsurları dâhilinde, uygun teknik ve idari yöntemler ile alınmıştır.

Sitemizi kullanımlarınızda (varsa) tüm kredi kartı işlemleri ve onayları Şirketimiz'den bağımsız olarak ilgili Banka veya Kart Kuruluşlarınca online olarak aranızda gerçekleştirilmekte olup Kredi kartı "şifresi" gibi bilgiler Şirketimiz tarafından görülmez ve kaydedilmez. Sitemize üyelik, (varsa) ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler, keza kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler, diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

D) KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Yukarıda listelediğimiz bilgilerin hiç birini üçüncü şahıs veya firmalara satmamakta, takas etmemekte veya devretmemekteyiz.

E) KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

www.benceanket.com web sitesinden işlem yapan müşterilerimizin verdikleri veriler, müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca BENCE tarafından elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları

MADDE 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,12305

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

F) GÜVENLİK

Yukarıda listelediğimiz bilgilerin güvenliği için SSL kullanıyoruz.

G) GİZLİLİK POLİTİKASI DEĞİŞİKLİKLERİ

Gizlilik politikalarımız ile ilgili değişiklik yapma kararı aldığımızda bunu öncelikle web sitemiz üzerinden duyurur, ardından BENCE severlere mail yolu ile haber veririz. Bu politika en son Ocak 2020 tarihinde güncellenmiştir.

H) ÜYELİKTEN ÇIKMA, BİLGİLERİN SİLİNMESİ VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ

Sitemizden üyeliğini iptal ettiğin takdirde bizimle paylaştığınız tüm bilgiler silinmiş olur.

I) ÇEREZ (COOKIE)

Sitemizde (mobil uygulamaları dâhil tüm dijital platformlarında) muhtelif türde çerezler kullanılmaktadır. Bunlar oturum çerezleri, kalıcı çerezler, zorunlu çerezler, işlevsellik çerezleri, analiz çerezleri, ticari çerezler ve üçüncü parti çerezleri gibi tanımlama bilgileridir. Çerezler kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışmasını ve geliştirilmesini, kullanıcı deneyiminin kişiselleştirilmesini ve iyileştirilmesini, siteleri oturum açmadan ziyaret edebilmesini ve/veya tarafına (duruma göre internet tarayıcı ve/veya ilgili mobil uygulama kapalı olsa dahi görebileceği) ticari-sosyal amaçlı bildirimler yollanmasını ve genel olarak site kullanıcıları-ziyaretçilerine gerek ilgili sitede, gerek başkalarına ait sitelerde (sosyal medya-ağlar ve online reklam ağları dahil) genel ya da özelleştirilmiş bilgilendirmeler, reklam ve tanıtımlar sunulmasını-iletilmesini sağlamak amacıyla bilgisayarlara ve mobil cihazlara yerleştirilen küçük veri parçacıklarıdır. Çerezler bilgisayar-cihazlarda, varsa kanuni azami süre aşılmamak kaydıyla, amaca uygun bir süre ile tutulurlar.

Sitemizi (mobil versiyonları dahil) kullanan Ziyaretçiler (Üye-Müşterilerimiz dahil) yukarıda belirtilen uygulamayı, keza ilgili tanımlama bilgilerinin burada, kişisel veri mevzuatında ve bu bilgilendirme metninin diğer kısımlarında çeşitli bilgileriniz için öngörülen amaçlarla ve kapsamda-şartlarda işlenmesini (bu çerçevede üçüncü kişilere aktarım-paylaşımları ve kullanmaları dahil) kabul etmiş sayılırlar.

Ziyaretçiler istedikleri her zaman cihazlarındaki program ve/veya işletim sistemi ve/veya internet tarayıcısının ayarlarından çerezleri düzenleyerek kaldırabilirler ve/veya anılan bildirimleri durdurabilirler (Bu takdirde Sitemizin/ilgili cihazın/programın arzu edildiği gibi çalışmayabileceği ve/veya bildirim içeriklerinden haberdar olunamayacağı bilinmelidir).

Sitemizde çerez konumlandırmaktayız, kullanmaya devam ettiğinizde çerezler ile toplanan kişisel verileriniz Veri Politikamız doğrultusunda belirtilen amaçlar ve yöntemlerle mevzuatına uygun olarak kullanılacaktır.

İ) BİZE NASIL ULAŞABİLİRSİN?

Ziyaretçiler/Müşterilerimiz/Üyelerimiz tüm bu konularda ek bilgi istemlerini, her türlü talep ve şikâyetlerini aşağıdaki iletişim kanallarından ulaşarak Gizlilik politikalarımız ile ilgili herhangi bir soru, şikâyet veya önerin olduğunda bence.anket.deniz@gmail.com adresi üzerinden bizimle paylaşabilirler.